KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE

„Hra o ceny v rámci turnaje Hitpoint Winter ve spolupráci s Mastercard.“ (dále též „Pravidla“)

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané „Hra o ceny v rámci turnaje Hitpoint Winter ve spolupráci s Mastercard“ (dále jen „Soutěž“). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla. Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků.

 

I. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

1. Organizátorem a pořadatelem soutěže je Hitpoint s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 08394695, spisová značka C 113446 vedená u Krajského soudu v Brně.

 

II. TERMÍN KONÁNÍ A ZPŮSOB ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽE

1. Soutěž probíhá v termínu od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020.

2. Do soutěže se zapojí každý, kdo: a) je pouze fyzickou osobou, není právnickou osobou; b) řádně vyplní a odešle formulář na soutěžním webu mastercard.hitpoint.cz.

 

III. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

1. Účastníkem soutěže (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“) se stávají všechny fyzické osoby, které jsou svéprávné, splní všechny podmínky uložené v čl. II odst. 2 těchto Pravidel. Účastí v soutěži akceptuje zájemce tato Pravidla soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

2. Zaměstnanci Organizátora, resp. Pořadatele, a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou z účasti v soutěži vyloučeni.

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.

4. Organizátor, resp. Pořadatel, neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (zejména avšak nikoli výhradně za funkčnost internetového připojení, výpočetní techniky, platební brány, e-mailových schránek soutěžících apod.).

 

IV. VÝHRY

1. Výhry, o které se soutěží:

 • 1x zážitek Hitpoint Gaming Night – Herní večer pro jednoho výherce se zástupci Hitpoint studia, komentátory, produkcí a možností zahrát si s dvě League of Legends flex hry a získat speciální Hitpoint dárky.
 • 1x zážitek V kůži Esubáka – Jeden den strávený s týmem Esuba pro jednoho výherce a jeho doprovod (až 4 další osoby).
 • 1x zážitek Se Xnapym na streamu – Jeden výherce se připojí ke Xnapymu na streamu na část vysílání a společně si zahrajií hry dle výběru výherce.
 • 1x Xnapyho merch s osobním předáním – Nejnovější Xnapyho merch, který doručí podepsaný sám Xnapy
 • 1x herní počítač Knight GC118
 • 1x herní notebook ASUS TUF Gaming F15
 • 1x reprosystém Logitech Z906
 • 1x Riot Points 5400
 • 1x herní headset Logitech G432
 • 1x soška Thresh
 • 1x figurka Zed
 • 2x herní headset ASUS TUF Gaming H5 Lite, černá
 • 2x klávesnice A4Tech Bloody B820R
 • 2x herní myš Logitech G502 Hero
 • 2x Riot Points 2680
 • 2x Xnapy mikina
 • 2x Niceboy® X-Fit Plus
 • 2x soška Zed Unlocked
 • 3x eSuba dres
 • 3x Any (not legendary) skin
 • 3x Teemo čepice
 • 4x Esport univerzita 1 lekce (přenosné)
 • 4x Masterwork chest x5
 • 4x soška Teemo
 • 5x Hextech chest bundle 10x
 • 5x Riot Points 1850
 • 14x Xnapy tričko
 • 14x Hitpoint tričko
 • 14x Xnapy náramek
 • 14x Hitpoint náramek

2. Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

3. Pořízení výher do soutěže sponzoroval Partner soutěže, společnost Mastercard Europe SA, organizační složka, IČO: 69345724, spisová značka A 34449 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1.

 

V. LOSOVÁNÍ VÝHERCŮ

Losování proběhne formou automatizovaného výběru z osudí Soutěžících, kteří splní všechny podmínky Soutěže.

Z osudí pro losování budou odstraněny ty registrace Soutěžících, které (a) byly doručeny vícekrát opakovaně se stejným obsahem.

Losování o výhry proběhne do 20 pracovních dnů po ukončení soutěže.

Do losování o Hlavní výhru budou zařazeny všechny úspěšně ukončené registrace došlé v průběhu celého trvání Soutěže od prvního dne Doby trvání.

 

VI. OZNÁMENÍ VÝHER

Výherci budou informováni o výhře nejpozději do 6. ledna 2021, a to s využitím kontaktních údajů uvedených výhercem při vyplnění formuláře na soutěžních webových stránkách. Nebude-li výherce reagovat na zprávu o výhře ani na třetí pokus, nejpozději do 31. 1. 2021, jeho výhra propadá.

 

VII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Účastí v této soutěži zájemce, resp. soutěžící bere na vědomí zpracování osobních údajů pro účel realizace soutěže dle těchto Pravidel, tj. jejich odpovídající zpracování ze strany Organizátora a Pořadatele, který je správcem, a to v rozsahu jméno a pří-jmení, adresa, telefonický a e-mailový kontakt, dále údaj o zapojení se do soutěže, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace.

2. Osobní údaje budou užity pro účel vedení soutěže zahrnující organizaci a vyhodno-cení soutěže, kontrolu soutěže a předání a distribuci výher.

3. Osobní údaje výherců budou zpracovány za účelem informování o výhře a související komunikace společností eSuba se sídlem Praha Motol, Plzeňská č.p. 103/215C, PSČ 150 00, Česká republika, IČ: 28488431, jako zpracovatelem.

4. Doba zpracování je u výherců stanovena příslušnými právními předpisy; u účastníků, kteří nezískají výhry, budou jejich osobní údaje zlikvidovány do třiceti dnů po skon-čení soutěže.

5. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

6. Právní základ pro zpracování: Plnění závazku správce (uspořádání této soutěže) dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

7. Poučení subjektu údajů: Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci: Hitpoint s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 08394695.

8. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ke kterému může soutěžící podat stížnost.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré popisy a vyobrazení výhry v propagačních materiálech mají jen ilustrativní povahu.

2. Organizátor, resp. Pořadatel je oprávněn v případě porušení těchto Pravidel soutěže zájemce, resp. účastníkem jej z akce vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora, resp. Pořadatele o takovém opatření je konečné.

3. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor, resp. Pořadatel není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

4. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí v místě konání akce, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.

 

V Praze, dne 21. 11. 2020